Όροι Χρήσης

Αρχική 5 Όροι Χρήσης
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) ΤΗΣ ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα («www.vlachosbrossa.gr» και εφεξής «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία» ή «Εμείς»), έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τη δική σας πληροφόρηση και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»).Κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την επίσκεψη ή την με οποιονδήποτε τρόπο  χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας.

Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ανανεώνει, συμπληρώνει, επικαιροποιεί ή/και τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, και οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές.

Συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας  και μετά την τροποποίηση ή συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των Όρων Χρήσης δηλώνει εκ νέου αποδοχή από τους χρήστες των αναθεωρημένων Όρων. Σε αντίθετη περίπτωση οι χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν/επισκέπτονται την Ιστοσελίδα.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • Η Εταιρεία είναι δικαιούχος της Ιστοσελίδας και όλων των περιεχόμενων σε αυτή στοιχείων. Διαθέτει πλήρες και απόλυτο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο περιλαμβάνει ως απόλυτα μεταξύ άλλων δικαιώματα, το περιουσιακό δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης τόσο της Ιστοσελίδας δυνάμει του Ν. 2121/1993 περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,όπως τροποποιηθείς σήμερα ισχύει, όσο και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής ή έργου μπορεί να θεωρηθεί ότι συναρτάται αμέσως ή εμμέσως προς την Ιστοσελίδα.
 • Ειδικότερα, το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
 • Όλα τα λογότυπα, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, σήματα και λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και αυτή η δομή και ο σχεδιασμός της ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία, εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται.
 • Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
 • Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να ενσωματώσει στον ιστότοπό του οποιοδήποτε μέρος/περιεχόμενο  της Ιστοσελίδας  υποχρεούται να λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί την εν λόγω συναίνεση – εξουσιοδότηση  κατά πάντα χρόνο.

 

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 • Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, χωρίς να περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση από τρίτους.
 • Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σε συμμόρφωση με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και με τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, οφείλει δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και γενικά από κάθε δραστηριότητα, η οποία δύναται να προξενήσει αμέσως ή εμμέσως βλάβη στα συμφέροντα ή/και στην εμπορική φήμη της Εταιρείας.
 • Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης της Ιστοσελίδας.
 • Ενδεικτικά, χρήση της Ιστοσελίδας για αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί για οιονδήποτε λόγο να είναι ή να θεωρηθεί ότι είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει ή να απειλεί να παραβιάσει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία, προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβιάζει  την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης στο χρήστη να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε λογισμικό, φόρμουλα ή συσκευή για να επέμβει ή να προσπαθήσει να επέμβει ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα στην οργάνωση ή στη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, να καταστρέψει, μεταβάλει ή επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στην τελική μορφή αυτής της Ιστοσελίδας ή στον κώδικά της, να αποκτήσει ή προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα δίκτυα της Εταιρείας.
 • Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει οποιαδήποτε χρήση από τον επισκέπτη/χρήστη, κατά παράβαση των ανωτέρω, τότε ο χρήστης, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων, υποχρεούται να παύσει αμέσως οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, η οποία θα προέλθει από την πρόσβαση, χρήση, απόδοση και σύνδεση με την Ιστοσελίδα.
 • Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν». Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επίκαιρες και σε υψηλή διαθεσιμότητα, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια ή την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη.
 • Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών». Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή και νόμιμη χρήση της Ιστοσελίδας και οφείλει, προς τούτο, να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

Συνακόλουθα, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα ή στο δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ή από παραλείψεις, λάθη στο πρόγραμμα, διακοπές ή καθυστερήσεις κατά την χρήση της Ιστοσελίδας ή κατά τη μετάδοση των περιεχόμενων σε αυτή πληροφοριών κ.λ.π. ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του χρήστη και η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, ούτε για τυχόν λάθη στο πρόγραμμα (bugs), ανθρώπινο παράγοντα, δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στην μετάδοση από υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, ούτε προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

 

 1. ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 • Για τις περιπτώσεις που τυχόν η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, η παραπομπή αυτή θα γίνεται τότε μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών της Ιστοσελίδας και σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για την Εταιρεία.
 • Η Εταιρεία δεν έχει επιθεωρήσει τους δικτυακούς αυτούς τόπους, δεν αποδέχεται απαραιτήτως ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για το περιεχόμενό τους ή τις υπηρεσίες αυτών και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη που ενδεχομένως επικαλεσθεί χρήστης / επισκέπτης από την πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή από τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από αυτούς, ούτε βεβαίως εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
 • Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση αυτών των δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι χρήστες.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
 • Η παρούσα Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί και επισκέπτεται την Ιστοσελίδα.
 • Επίσης, η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη όταν αυτός επικοινωνεί με την Εταιρεία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αναγράφεται στην Ιστοσελίδα.
 • Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το είδος απασχόλησης.
 • Επιπλέον, η Εταιρεία αυτόματα καταγράφει πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων IP των προσώπων που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα καθώς και πληροφορίες από «cookies» που αποστέλλει και εγκαθιστά στον υπολογιστή των προσώπων αυτών.
 • Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσής σας, λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.
 • Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει κατά τα παραπάνω για την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών / χρηστών της και για την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις με στόχο την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών της σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα.

 

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
 • Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών και δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας.
 • Γι’αυτό, υιοθετεί διαδικασίες και λαμβάνει και εφαρμόζει τα ανάλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προς προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και προς προστασία των δεδομένων αυτών από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για λόγους που αφορούν στη χρήση της Ιστοσελίδας (π.χ. ενημέρωση, επικοινωνία, παρουσίαση προϊόντων κ.λ.π.), για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας ή/και για στατιστικούς λόγους και πάντως όχι για ασύμβατους με το σκοπό της συλλογής τους σκοπούς.
 • Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τον σκοπό της επεξεργασίας τους.
 • Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται, με εξαίρεση όπου προβλέπεται ή επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το Νόμο η γνωστοποίηση σε τρίτους (π.χ. σε αρμόδιες αρχές).
 • Η Εταιρεία ρητώς δηλώνει ότι δεν πωλεί, διαθέτει, ή επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτού του είδους τα στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος. Πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού του χαρακτήρα έχουν αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι της Εταιρείας κατά τα παραπάνω, εάν το αντικείμενο εργασίας τους ρητώς απαιτεί την πρόσβαση αυτή. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δύνανται να γνωστοποιούνται και σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της πελατειακής σχέσης τους με την Εταιρεία κ.λ.π.. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία φροντίζει ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ανάλογα μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και να διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
 • Η Εταιρεία καταβάλλει ανελλιπώς κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η χρήση των πληροφοριών αυτών από τους υπαλλήλους της να γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια, επαγγελματική ευσυνειδησία και όπως ο Νόμος ορίζει.
 • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της Ιστοσελίδας από την Εταιρεία διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού Δικαίου όσο και του ενωσιακού Δικαίου.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
 • Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, ενημέρωσης, συμπλήρωσης, διόρθωσης, διαγραφής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους, όπως εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, ελληνική και κοινοτική, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή τους, οι χρήστες έχουν ακόμη το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 • Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση, παρατήρηση ή δήλωση σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα προβληματίζει τους χρήστες καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την Εταιρεία.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
 • Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 • Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 • Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη των Όρων Χρήσης κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων. Καμία τροποποίηση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς.
 • Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής των Όρων Χρήσης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Αφοί Βλαχου Α.Β.Ε.

Εταιρεία

 

 

Ιστορικό

 

 

Όραμα & Αξίες

 

 

Κοινωνική Ευθύνη

 

 

Οικονομικές καταστάσεις

 

 

Καριέρα

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε ενημερώσεις,
πληροφορίες για νέα προϊόντα
και άλλα.